E-post: post@sandehistorielag.no  Besøksadresse: Prestegårdsaleen 23B

Kontoret er betjent mandager (og de fleste tirsdager) kl: 10:00 – 13:00  (stengt i juli)

 • 518 Netta mfl Bjørgesetra
 • 1218 shf0274
 • 1221 shf0277
 • 2040-7 H 20
 • Holm Gravingen
 • Sande sentrum Kornmagasinet
 • Galleberg bensinstasjon
 • "Netta med trebeinet!" Netta til venstre
 • Rud nordre
 • Roligheta
 • Berg brygga, bunngardsfiskere; fra venstre Ingvald Nikolaisen, Gunnar Brunæs og ukjent
 • Sande sentrum. Kornmagasinet midt i bildet
 • Besinstasjonen (Esso'n) på Galleberg

Kommende program

Ingen hendelser

Årsmelding for Sande Historielag 2014.

Historielaget har pr. 31.12.14, 219 betalende medlemmer og 1 æresmedlem.

Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning:
Leder:                Ingar Haugerud
Nestleder:            Arne E. Larsen
Kasserer:            Jan Kveine
Sekretær:            Bjørg Rivelsrud Rånes
Styremedlemmer:        Tore Johansen, Unni O. Berg og Raymond Teigen
Varamedlemmer:        Lars Aaserud, Monica Lindh og Ivar Johansen
Ansvar for samlingene:    Tore Johansen
Ansvar for arkivene:        Unni O. Berg
Koordinator foto/film        Ingar Haugerud
Revisorer:            Anne Grethe Appenzeller og Gunnar Wam
Kaffekomité:            Torill Lærum, Bjørg Skjennum, Monica Lindh og Solveig Aabye
Valkomité:            Aud Gunnestad, Arne Bonden og Torill Lærum.

Det har i 2014 vært avholdt 1 årsmøte, 8 styremøter og 1 medlemsmøte.
Styret har behandlet 50 enkeltsaker.
Årsmøtet / medlemsmøte:
Årsmøtet ble avholdt på prestegården 27. februar 2014 og det var 60 medlemmer til stede. Etter ordinære årsmøtesaker fortalte Torleif Frydenberg, gjennom tekst og bilder, historia til Husemyr og Russerleiren på Guriløkka. På høstmøtet den 13. november hadde vi foredrag av Forskningsbibliotekar Benedicte Gamborg Briså fra Nasjonalbiblioteket. Tema for foredraget var Kart – nøkkel til historien.   

Det har vært mange med på de forskjellige arrangementene i løpet av året. Kjentmannsturene rundt i Sande er fortsatt veldig populære, og vi retter en stor takk til guidene på disse turene.

Grunnlovsjubileum.
Året har vært preget av 200-års feiringen for grunnloven som ble vedtatt på Eidsvoll I 1814. Det startet med minnegudstjeneste i Sande Kirke i februar og deltagelse ved den store markeringen på Jarlsberg Hovedgård, i regi av Vestfold Fylkeskommune. Vi arrangerte tur til Eidsvoll med fullsatt buss og fikk vi omvisning av dyktige og kunnskapsrike guider i Eidsvollsbygningen.
Markeringen av jubileumsåret ble avsluttet med tre historiske dager i Sande. De begynte lørdag med slektsforskerdagen arrangert av DIS, med foredrag av Lars Aaserud. Søndagen var det rusletur i sentrum der Lars guidet deltakerene i fotsporene etter “vår egen” eidsvollsmann Gullik Madsen Røed, dagen  ble avsluttet I kommunelokalet med foredrag av forfatter og historieker Karsten Alnæs. Til sammen deltok rundt 200 personer på disse dagene. En stor takk til Sande kulturetat, DIS-Sande,  Sandvina bokhandel og Sande Bibliotek, som hjalp oss med å få til disse dagene.

Husemyr.
På Husemyr fortsetter restaureringen av de 5 bygningene fra torvstrøproduksjonen, en av årets ”bli kjent turer” var lagt til Guriløkka og Husemyr, med Krist Skjørdal og Per Gunnestad som fortellere og kjentmenn. På forhånd hadde Torleif Frydenberg vist bilder og film fra disse områdene, som dokumenterte historien. Det vil bli skiltet i området etter hvert.

Prestegården.
Vi har i 2014 hatt en større dugnad på samlingen for å få oppdatert våre registre. Bryggerhuset har vært brukt ved bake - dager for våre medlemmer, skoleklasser og flyktninger. Skoleklassene har også fått guiding i de bygningene som vi kan vise frem, låven er dessverre fortsatt stengt. Vi deltok også på årets høstmarked med stand og åpne samlinger.

Fotosamling
Bildene fra fotoutstillingen i 2013 ble, etter å ha hengt på rådhuset en periode, pakket ned i 7 bokser og utlånt til Sandetun for bruk blant beboerene der. Det er laget en del fotobøker som brukes både på Sandetun og ved hjemmebesøk.
Vi har også laget mimrebøker i samarbeid med Sande Røde Kors, som de bruker i sin besøkstjeneste.


Styret vil gjerne få takke alle som har stilt opp til frivillig innsats for historielaget gjennom 2014. Kaffekomitéen, dugnadsgjengen, arkivgruppa, de som har drevet med foto- og filmbehandling. Vi takker også for positivt samarbeide med Sande Kulturkontor, Sande Avis og Drammens Tidende, samt alle som har sagt seg villige til å selge tidsskriftet «Rundt Sandebukta», biblioteket og DIS-Sande.
Sande, 19. februar 2015.  Ingar Haugerud, leder og Bjørg Rivelsrud Rånes, sekretær.